طالیبنکسی

گروهی که خود را “طالبانکسی” می نامند با کمک موسسه اسکیتستان  که موسسه ای امریکایی برای اموزش اسکیت به کودکان افغان تاسیس شده است ,بر روی دیوارهای شهر کابل گرافیتی […]

» Read more
1 5 6 7 8 9