Iran Graffiti

طالیبنکسی

گروهی که خود را “طالبانکسی” می نامند با کمک موسسه اسکیتستان  که موسسه ای امریکایی برای اموزش اسکیت به کودکان افغان تاسیس شده است ,بر روی دیوارهای شهر کابل گرافیتی های ضد جنگ را اجرا کرده اند. این گرافیتی ها با نشانه هایی همچون تانک، هلی کوپتر، مردم در حال فرار، گل خشخاش و سربازهایی که تیربار به دست دارند شکل گرفته اند. “هزینه جنگ” عبارتی است که این گروه با اجرا بروی دیوارها، سعی در جلب توجه بینندگان به موضوع جنگ و خسارت های مالی و انسانی آن دارد. این گروه خود را مبارزان راه برقراری ارتباط می دانند و می گویند گروهی کوچک  و ناشناس از هنرمندان بین المللی هستند که سال گذشته این گروه را با هدف دفاع و ترویج بیان آزاد پایه گذاری کردند. به گفته آنها چشم انداز ویران و دیوارهای منفجر شده شهر جنگ زده کابل  برای پدیدار شدن این نوع هنر نوگرا، بوم و زمینه مناسبی بوده است و هنر شهری باعث اندیشه و بحث درباره موضوعات اجتماعی در فضای عمومی جامعه می شود. این گرافیتی ها در مرکز شهر و مراکز تجاری کابل دیده می شوند.