Iran Graffiti

از جنس خیابان

از جنس خیابان

نمایشگاه نقاشی و استنسیل های نفیر به مدت یک هفته ر در گالری من در تهران به نمایش در آمد. نفیر در نمایشگاه خودش   بسته های استیکر رو  که حاوی کار خودش و  بقیه گرافیتی کار های ایرانی بود ٫ به نفع کودکان کار و خیابان به فروش رسوند.