Iran Graffiti

شبهای داچ

ویدیوی زیر که از تور چهار گرافیتی کار هلندی خبر می دهد به تازگی ساخته شده است میلف-افبوی-گویدر و میداس چهار گرافیتی کار هلندی هستند که تصمیم گرفتند یک تور مسافرتی و مخفیانه برای نقاشی روی ترن های کشورشان را به اجرا در آورند. اسم تور آنها  نات گیلتی است که به معنای ما مقصر نیستیم می باشد.در شرایطی که سازمان اطلاعات ایران حتی کسانی را در دانشگاه ها به عنوان استاد ولی در حقیقت به عنوان بازجو های خطر ناک خود قرار داده  تا اینگونه افراد را شناسیی کرده و به چنگ آورند. با این روش به خانه و خصوصی ترین ابعاد زندگی گرافیتی کاران ایرانی تجاوز های وحشتناکی کرده – مردم دنیا مراحل دیگری از آزادی های اجتماعی و فردی را دنبال می کنند.

Screen shot 2013-09-15 at 12.35.36 PM