Iran Graffiti

اُکِر به ۲۴ ماه زندان محکوم شد

یکی از بزرگان  ترو آپ  در لندن  که با نام اُکر کار هایش را می کشید  در شهر لندن توسط پلیس این شهر دستگیر شده بود و چند روز پیش دادگاه حکم وی را اعلام کرده است . او به اتهام بیش از ۱۰۰ هزار پوند ضرر مالی به دولت انگلیس بازداشت – محاکمه و راهی زندان شده است. مدت محکومیت وی ۲۴ ماه اعلام شده . او در ۱۳ بخش پر رفت و آمد شهر لندن به  صورت شبانه  ةرو آپ می کشیده. روی ترن ها – روی شیشه مغازه ها – روی دیوار های دولتی – ماشین ها و …

oker

. عده ای از گرافیتی کار های انگلیس برای کمک به خانواده(زن و بچه های ) اُکر  نمایشگاهی ترتیب داده اند تا  در آمد فروش آثار را به خانواده اکر اهدا خواهد شد تا کمکی باشد برای این مدت ۲۴ ماه که پدرشان در خانه نیست.