Iran Graffiti

تنها در کلن

 

ویدیو زیر ساخته ددیکیتد استور کلن  است  . یک روز با تنها گرافیتی کار ایرانی که دیوار این  مرگز گرافیتی در کلن رو نقاشی کرد. این اثر تحت  پشتیبانی مولوتوف و ددیکیتد  خلق شده است