Iran Graffiti

سوسو۳۳ در مادرید

مستند استیرتواسفیر در باره نقاشی کردن سوسو۳۳ از اسپانیا
در این ویدیو سوسو به جای رنگ با آب نقاشی می کند