Iran Graffiti

بنکسی برای تاکس

اخیرا یکی از  مشهورترین دیوار نویس های لندن  به نام دانیال هلپین( با امضای تاکس)به جرم تخریب اموال عمومی و کثیف کردن دیوار ها بازداشت شد.در دادگاه وی قاضی اعلام کرد که کار او مثل افرادی چون بنکسی هنری  نیست و ارزش زیبایی شناسانه ای نداردبنابراین تاکس یک مجرم شناخته می شود

درتصویر زیر اثر بنکسی را می بینید که در اعتراض به این رای دادگاه و نقطه نظر قاضی و به نوعی در دفاع از تاکس بر دیوار های لندن به تصویر کشیده است