Iran Graffiti

هنر شهری / هنر محیطی

در زیر نمونه هایی مثال زدنی از هنر شهری – محیطی در جهان را مشاهده می کنید.در چنین آثاری هنر مند با استفاده از موقعیت مکانی و اضافی کردن یا تغییر چند چیز توانسته است تعریفی دگر گونه ایجاد کرده یا مفهوم/ احساس جدیدی را منتقل کند