Iran Graffiti

اولین دیوار آزاد تهران قد کشید

tehran_freewall

دیواری که حدود ۱۵ سال پیش هیچ فکر نمی کرد کسی تحویلش بگیرد و بعد ها به علت کوتاهی و دور از دسترس پلیس بودنش به یکی از اولین مراکز اصلی گرافیتی تهران تبدیل شد، ظرف چند روز اخیر تکانی به خود داد. نمی دانیم به میمنت نزدیک شدن به انتخابات است یا درک بهتر پدیده گرافیتی از طرف مسولین اما امروز از طریق دوستی با خبر شدیم که دیوار قد کشیده است. شاید سعی کرده خود را به اندازه قد و قواره گرافیتی ایران بالا بکشد. سال ها بود که هر چه گرافیتی در ایران رشد می کرد انگار برای این دیوار فرقی نداشت. آنقدر خود را تکان نداد که گرافیتی کارهایی که مهارتشان رشد می کرد دیوار را هم مثل خیلی چیز های دیگر فراموش می کردند

دیوار اما به هر دلیل(!) امروز خودش را تکان داده و منتظر است شاید بار دیگر کسی یادی از آن کند

freewalll