Iran Graffiti

رنگین کمانی به نیت صلح

دولت مکزیک ازگرافیتی برای ایجاد اتحاد میان جوانان یکی از  شهرهایش استفاده کرد.در شهر پالمیتاس در پاچوچا مقامات شهری به جوانان شهر پیشنهاد یک کار مشترک برای زیبا سازی شهر را دادند

به گفته مقامات رسمی آنان این تصمیم را بر این اساس اتخاذ کردند که به نظر شان نقاشی و هنر می تواند مردم شهررا به هم نزدیک تر کرده و خشونت و دعوا های محله ای را کاهش دهد

این گروه بیش از ۲۰ هزار متر مربع دیوار را به شکل رنگینکمانی نقاشی کردند

germentcrew