Iran Graffiti

زیگی وان کودینگ – دِیر

متولد ۱۹۶۸ در باسل سویس- زیگی وان کودینگ بیش از نیمی از عمر خود را به هنر و گرافیتی اختصاص داد.او نه تنها در باسل و باقی شهر های اروپا با طرح های دیگر گونه و نوی خود به شهرت دست یافت بلکه در آگاه کردن هنرمندان دیگر هم نقش به سزایی داشت.دِیر این شعار را سر لوحه کار خود کرده بود : جرات کن که متفاوت باشی. خود او آثارش را پرتره های شخصی می داند و معتقد است استایل هر گرافیتی کار پرتره و نمایش خود هنر مند است.دیر در سال ۲۰۱۰ در اثر بیماری سرطان در گذشت اما هنوز هم آثار او در اروپا قابل رویت است. او را به درستی یکی از اسطوره های هنر گرافیتی و استایل می دانند .ناگفته نماند که یکی از آثار او در نمایشگاه اسپری ۱۳۸۷ در تهران به نمایش در آمد.یادش گرامی