Iran Graffiti

تو بنکسی نیستی

تو بنکسی نیستی به نوعی باز آفرینی تصاویر آثار بنکسی است در قالب هنر عکاسی. نیک استرن عکاس اهل لس آنجلس این پروژه را شروع کرده استنیک استرن با این عکس ها در مدت کوتاهی توجه رسانه های مطرح دنیا را به خود جلب نمود . در حال حاضر تعداد ۱۹ تصویر از ایده های استرن به ثبت رسیده است