تو بنکسی نیستی

تو بنکسی نیستی به نوعی باز آفرینی تصاویر آثار بنکسی است در قالب هنر عکاسی. نیک استرن عکاس اهل لس آنجلس این پروژه را شروع کرده استنیک استرن با این عکس ها در مدت کوتاهی توجه رسانه های مطرح دنیا را به خود جلب نمود . در حال حاضر تعداد ۱۹ تصویر از ایده های استرن به ثبت رسیده است